Works/Творби

 

Серия Ескалация / Series Escalation

FIRE ROOM 100 x 100 cm

 

 

ECSTATIC DANCE 100 x 100 cm

 

 

THE ABYSS 100 x 100 cm

 

 

THE TUBES  diptych, 50 x 50 cm

 

КОНЦЕПЦИЯ

Фотографиите в тази серия изобразяват въображаеми части от човешкото тяло и емоциите, които се случват в него. Ескалаторите пресъздават динамиката на усещането в човека всеки път, когато ги използва и правят препратка за тялото като машина, в която се случват необясними процеси.

 

CONCEPTION

The works in photography of this series depict imaginary parts of the human body and the emotions that take place in it. Escalators are tokens of the dynamics of the sensations a human experiences every time when one uses an escalator and they are a reference to the human body as a machine which contains inexplicable processes.

 

 

Серия Едно / Series One

Хиляда слънца
мастилено-струен печат, трибонд, 79 x 80 cм, 2016
Thousand Suns
inkjet print, tribond, 79 x 80 cm, 2016

 

 

Граници
мастилено-струен печат, трибонд, 91 x 80 cм, 2016
Boundaries
inkjet print, tribond, 91 x 80 cm, 2016

 

 

П.A.
мастилено-струен печат, трибонд, 80 x 80 cм, 2015
P.A.
inkjet print, tribond, 80 x 80 cm, 2015

 

 

Психея
мастилено-струен печат, трибонд, 105 x 100 cм, 2014
Psyche
pigment print, tribond, 105 x 100 cm, 2014

 

 

НОС
мастилено-струен печат, трибонд, 80 x 80 cм, 2013
НОС
inkjet print, tribond, 80 x 80 cm, 2013

 

 

Синхронно време
мастилено-струен печат, трибонд, 105 x 145 cм , 2012
Synchronous Time
inkjet print, tribond, 105 x 145 cm, 2012

 

 

Мога
Полиптих 9 фотографии – 40×60 см, Пигмент принт, 2010
I Can
Polyptych 9 photograph, 40 x 60 cm, Pigment print, 2010

 

 

КОНЦЕПЦИЯ

Емоцията според науката психология е краткотрайно психическо състояние. Една от нейните главни функции е да ни помага да се ориентираме в околната действителност, да оценяваме предметите и явленията от гледна точка на тяхната желаност, полезност или вредност. Или да задоволи потребността на човек от емоционални преживявания, за да достигне до емоционално насищане.

Фотографиите ми са опит да пресъздам интензитета на състоянието, в което се намирам в определения момент и освобождаването на дадената емоция в пространството.

 

CONCEPTION

In Psychology emotion is defined as a short-lived psychic state. One of emotions’ main functions is to assist us in getting well oriented in the surrounding reality, in evaluating objects and phenomena from the point of view of their desirability, usefulness or virulence. Or to satisfy a human’s need of emotional experience and lead to emotional satiety.

My photographs attempt at representing the intensity of the state I experience at a certain moment as well as the release of a certain emotion in the environment.