Biography/Биография

Диляна Стоименова е родена в град Кюстендил през 1981 година.

2010 – 2013 Магистър по Фотографско изкуство в Нов Български университет, София
2012 Арт Колония Галичник, Македония
2013 Концептуална фотография в майсторски клас на Ивайло Стоянов, Фотографска школа, София

Изложби
2011 и 2012 “Съвременна концептуална фотография”, Месец на фотографията, Център за култура и дебат Червената къща, (Г)

2011 “Човешкият фактор”, Първи екпериментален европейски месец на фотографията в София, Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство (САМСИ), (Г)

2012 “Академични срещи”, Съюз на българските художници в Пловдив (Г)

2014 „Човек, Природа“ Седмици на концептуалната фотография, Галерия Синтезис, София (Г)

2015 „Winterhits“ Изложба на майсторския клас на Ивайло Стоянов, Център за култура и дебат Червената къща, София (Г)

2015 Изложба на участниците в Арт колония Галичник, Мултимедиен център Мала Станица, Скопие, Македония (Г)

2018 „Жени художнички“, Худ. галерия Владимир Димитров – Майстора, гр. Кюстендил (Г)

2018 „Коледна изложба“, Худ. галерия Владимир Димитров – Майстора, гр. Кюстендил (Г)

2019 „Ескалация“, Галерия „Алма Матер“, гр. София (С)

2019 София Арт Седмица – SAW – Галерия „Ъндърграунд“, София (Г)

Легенда: Г = Групова изложба

Dilyana Stoimenova was born in Kyustendil, Bulgaria in 1981.

2010 – 2013 Master of Photography Art in New Bulgarian university, Sofia
2012 Art Colony Galichnik, Macedonia
2013 Conceptual photography in Ivaylo Stoyanov Master class, Photography school of Sofia

Exhibitions
2011 and 2012 “Contemporary Conceptual Photography”, Month of Photography, The Red House Culture and Debate Center in Sofia, (G)

2011 “The Human Factor”, First Experimental European Month Of Photography in Sofia, Sofia Arsenal – Museum For Contemporary Art (SAMSA), (G)

2012 “Academic Meetings”, Union Of Bulgarian Artists in Plovdiv (G)

2014 „Human, Nature“ Weeks of Conceptual photography, Synthesis gallery, Sofia (G)

2015 „Winterhits“ Ivaylo Stoyanov Master Class Exhibition, The Red House Culture And Debate Center, Sofia (G)

2015 The Art Colony Galichnik Exhibition, Mala Stanitsa, Skopje, Macedonia (Г)

2018 „Women Painters“, Vladimir Dimitrov – The Master Art Gallery, Kyustendil (G)

2018 „Christmas Exhibition“, Vladimir Dimitrov – The Master Art Gallery, Kyustendil“ (G)

2019 „Escalation“ Gallery „Alma Mater“, Sofia (S)

2019 Sofia Art Week – SAW, Underground Gallery, Sofia (G)

Legend: G = Group Exhibition,  S = Solo Exhibition